Word: 成事在人
Pinyin: chéng shì zài rén
Antonyms:

听天由命

(tīng tiān yóu mìng)


人定胜天

(rén dìng shèng tiān)


听其自然

(tīng qí zì rán)


事在人为

(shì zài rén wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.