Word: 成事在人
Pinyin: chéng shì zài rén
Antonyms:

聽天由命

(tīng tiān yóu mìng)


人定勝天

(rén dìng shèng tiān)


聽其自然

(tīng qí zì rán)


事在人為

(shì zài rén wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.