Word: 大樣
Pinyin: dà yàng
Antonyms:

小樣

(xiǎo yàng)