Word: 鬼哭神號
Pinyin: guǐ kū shén hào
Antonyms:

鵲笑鳩舞

(què xiào jiū wǔ)