Дума: 鬼哭神號
Пинин: guǐ kū shén hào
Antonyms:

鵲笑鳩舞

(què xiào jiū wǔ)