Word: 懦夫
Pinyin: nuò fū
Antonyms:

壞蛋

(huài dàn)


鐵漢

(tiě hàn)


勇士

(yǒng shì)


小丑

(xiǎo chǒu)


惡漢

(è hàn)


英雄

(yīng xióng)


好漢

(hǎo hàn)