Word: 包而不辦
Pinyin: bāo ér bù bàn
Antonyms:

垂簾聽政

(chuí lián tīng zhèng)