शब्द: 包而不辦
पिनयिन: bāo ér bù bàn
Antonyms:

垂簾聽政

(chuí lián tīng zhèng)