Word: 下聯
Pinyin: xià lián
Antonyms:

上聯

(shàng lián)