Word: 滥造
Pinyin: làn zào
Antonyms:

粗制

(cū zhì)


精制

(jīng zhì)