სიტყვა: 滥造
პინიინი: làn zào
Antonyms:

粗制

(cū zhì)


精制

(jīng zhì)