Word: 心不在焉
Pinyin: xīn bù zài yān
Antonyms:

屏氣凝神

(píng qì níng shén)


聚精會神

(jù jīng huì shén)


心神專註

(xīn shén zhuān zhù)


專心致志

(zhuān xīn zhì zhì)


全神貫注

(quán shén guàn zhù)


樂此不疲

(lè cǐ bù pí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.