Word: 心不在焉
Pinyin: xīn bù zài yān
Antonyms:

屏气凝神

(píng qì níng shén)


聚精会神

(jù jīng huì shén)


心神专注

(xīn shén zhuān zhù)


专心致志

(zhuān xīn zhì zhì)


全神贯注

(quán shén guàn zhù)


乐此不疲

(lè cǐ bù pí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.