Word: 加強
Pinyin: jiā qiáng
Antonyms:

減少

(jiǎn shǎo)


減弱

(jiǎn ruò)


削弱

(xiāo ruò)


寥寥無幾

(liáo liáo wú jī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.