Word: 纖細
Pinyin: xiān xì
Antonyms:

粗壯

(cū zhuàng)