Word: 渾金朴玉
Pinyin: hún jīn pǔ yù
Antonyms:

羊質虎皮

(yáng zhì hǔ pí)