Word: 浩繁
Pinyin: hào fán
Antonyms:

繁密

(fán mì)


稠密

(chóu mì)


眾多

(zhòng duō)


稀少

(xī shǎo)


孔多

(kǒng duō)


繁多

(fán duō)