Word: 泰然自若
Pinyin: tài rán zì ruò
Antonyms:

心驚膽戰

(xīn jīng dǎn zhàn)


手足無措

(shǒu zú wú cuò)


驚惶失措

(jīng huáng shī cuò)


驚恐萬分

(jīng kǒng wàn fēn)


喪魂落魄

(sāng hún luò pò)


如坐針氈

(rú zuò zhēn zhān)


心有餘悸

(xīn yǒu yú jì)


忐忑不安

(tǎn tè bù ān)


失魂落魄

(shī hún luò pò)


聞風喪膽

(wén fēng sāng dǎn)


人心惶惶

(rén xīn huáng huáng)


不尷不尬

(bù gān bù gà)