Word: 夾注
Pinyin: jiā zhù
Antonyms:

旁註

(páng zhù)


腳註

(jiǎo zhù)


眉批

(méi pī)