Word: 出頭露面
Pinyin: chū tóu lù miàn
Antonyms:

隱姓埋名

(yǐn xìng mái míng)


銷聲匿跡

(xiāo shēng nì jì)


深居簡出

(shēn jū jiǎn chū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.