Word: 一目了然
Pinyin: yī mù liǎo rán
Antonyms:

管中窺豹

(guǎn zhōng kuī bào)


若隱若現

(ruò yǐn ruò xiàn)


霧裡看花

(wù lǐ kàn huā)


若明若暗

(ruò míng ruò àn)


不可捉摸

(bù kě zhuō mō)


高深莫測

(gāo shēn mò cè)


千頭萬緒

(qiān tóu wàn xù)


錯綜複雜

(cuò zōng fù zá)


迷離恍惚

(mí lí huǎng hū)