Word: 谨言慎行
Pinyin: jǐn yán shèn xíng
Antonyms:

如履薄冰

(rú lǚ báo bīng)


不恤人言

(bù xù rén yán)


如临深渊

(rú lín shēn yuān)


祸从口出

(huò cóng kǒu chū)


轻举妄动

(qīng jǔ wàng dòng)


小心翼翼

(xiǎo xīn yì yì)


为非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


胆大妄为

(dǎn dà wàng wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.