Word: 虎头蛇尾
Pinyin: hǔ tóu shé wěi
Antonyms:

首尾一贯

(shǒu wěi yī guàn)


绳锯木断

(shéng jù mù duàn)


一以贯之

(yī yǐ guàn zhī)


水滴石穿

(shuǐ dī shí chuān)


愚公移山

(yú gōng yí shān)


全始全终

(quán shǐ quán zhōng)


善始善终

(shàn shǐ shàn zhōng)


始终不懈

(shǐ zhōng bù xiè)


始终如一

(shǐ zhōng rú yī)


有始有终

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


有头有尾

(yǒu tóu yǒu wěi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.