Word: 薄情
Pinyin: báo qíng
Antonyms:

寡情

(guǎ qíng)


厚情

(hòu qíng)


无情

(wú qíng)


多情

(duō qíng)


薄幸

(báo xìng)