Word: 节俭
Pinyin: jié jiǎn
Antonyms:

挥霍

(huī huò)


浪费

(làng fèi)


糜费

(mí fèi)


铺张

(pū zhāng)


奢侈

(shē chǐ)