Word: 淡月
Pinyin: dàn yuè
Antonyms:

旺月

(wàng yuè)