Word: 浩瀚
Pinyin: hào hàn
Antonyms:

渺小

(miǎo xiǎo)