Word: 无恶不作
Pinyin: wú è bù zuò
Antonyms:

秋毫无犯

(qiū háo wú fàn)


乐善好施

(lè shàn hǎo shī)