Word: 垂直
Pinyin: chuí zhí
Antonyms:

弯曲

(wān qū)


倾斜

(qīng xié)