Word: 习见
Pinyin: xí jiàn
Antonyms:

常见

(cháng jiàn)


罕见

(hǎn jiàn)


多见

(duō jiàn)