Word: 万籁俱寂
Pinyin: wàn lài jù jì
Antonyms:

震耳欲聋

(zhèn ěr yù lóng)


惊天动地

(jīng tiān dòng dì)


天崩地裂

(tiān bēng dì liè)


声彻云霄

(shēng chè yún xiāo)


沸沸扬扬

(fèi fèi yáng yáng)


熙来攘往

(xī lái rǎng wǎng)


人声鼎沸

(rén shēng dǐng fèi)


锣鼓喧天

(luó gǔ xuān tiān)