Word: 一模一样
Pinyin: yī mó yī yàng
Antonyms:

截然不同

(jié rán bù tóng)


千差万别

(qiān chà wàn bié)