Word: 鸞飄鳳泊
Pinyin: luán piāo fèng bó
Antonyms:

覆水難收

(fù shuǐ nán shōu)


破鏡重圓

(pò jìng zhòng yuán)


夫貴妻榮

(fū guì qī róng)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.