Word: 隨心所欲
Pinyin: suí xīn suǒ yù
Antonyms:

謹小慎微

(jǐn xiǎo shèn wēi)


縮手縮腳

(suō shǒu suō jiǎo)


設身處地

(shè shēn chǔ dì)


力不從心

(lì bù cóng xīn)


力所能及

(lì suǒ néng jí)


得心應手

(dé xīn yīng shǒu)


循規蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.