Word: 遐邇聞名
Pinyin: xiá ěr wén míng
Antonyms:

用非所學

(yòng fēi suǒ xué)


默默無聞

(mò mò wú wén)


學非所用

(xué fēi suǒ yòng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.