Word: 遂非愎諫
Pinyin: suì fēi bì jiàn
Antonyms:

從善如流

(cóng shàn rú liú)


剛愎自用

(gāng bì zì yòng)


固執己見

(gù zhí jǐ jiàn)


怙惡不悛

(hù è bù quān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.