0
Word: 解放
Pinyin: jiě fàng
Antonyms:

約束

(yuē shù)


奴役

(nú yì)


束縛

(shù fù)