Word: 袖手旁觀
Pinyin: xiù shǒu páng guān
Antonyms:

見義勇為

(jiàn yì yǒng wéi)


挺身而出

(tǐng shēn ér chū)


拔刀相助

(bá dāo xiāng zhù)


義不容辭

(yì bù róng cí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.