Word: 盈千累萬
Pinyin: yíng qiān léi wàn
Antonyms:

九鼎大呂

(jiǔ dǐng dà lǚ)


牛之一毛

(niú zhī yī máo)


滄海一粟

(cāng hǎi yī sù)


九牛一毛

(jiǔ niú yī máo)


寥寥可數

(liáo liáo kě shù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.