Word: 白花花
Pinyin: bái huā huā
Antonyms:

黑沉沉

(hēi chén chén)


亮堂堂

(liàng táng táng)


白茫茫

(bái máng máng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.