Word: 獨闢蹊徑
Pinyin: dú bì xī jìng
Antonyms:

標新立異

(biāo xīn lì yì)


鸚鵡學舌

(yīng wǔ xué shé)


拾人牙慧

(shí rén yá huì)


推陳出新

(tuī chén chū xīn)


標奇立異

(biāo qí lì yì)


墨守陳規

(mò shǒu chén guī)


陳陳相因

(chén chén xiāng yīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.