Word: 無的放矢
Pinyin: wú dí fàng shǐ
Antonyms:

一針見血

(yī zhēn jiàn xuè)


箭不虛發

(jiàn bù xū fā)


言之無物

(yán zhī wú wù)


隔靴搔癢

(gé xuē sāo yǎng)


百步穿楊

(bǎi bù chuān yáng)


夸夸其談

(kuā kuā qí tán)


有的放矢

(yǒu dí fàng shǐ)


彈無虛發

(dàn wú xū fā)


對症下藥

(duì zhèng xià yào)


言之有物

(yán zhī yǒu wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.