Word: 無所事事
Pinyin: wú suǒ shì shì
Antonyms:

席不暇暖

(xí bù xiá nuǎn)


焚膏繼晷

(fén gāo jì guǐ)


日理萬機

(rì lǐ wàn jī)


廢寢忘食

(fèi qǐn wàng shí)


起早貪黑

(qǐ zǎo tān hēi)


有所作為

(yǒu suǒ zuò wéi)


時不我待

(shí bù wǒ dài)


日不暇給

(rì bù xiá gěi)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.