Word: 潔身自愛
Pinyin: jié shēn zì ài
Antonyms:

潔身自好

(jié shēn zì hǎo)


恥與為伍

(chǐ yǔ wéi wǔ)


明哲保身

(míng zhé bǎo shēn)


同流合污

(tóng liú hé wū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.