Word: 滿面春風
Pinyin: mǎn miàn chūn fēng
Antonyms:

愁眉不展

(chóu méi bù zhǎn)


愁眉苦臉

(chóu méi kǔ liǎn)


愁眉鎖眼

(chóu méi suǒ yǎn)


愁容滿面

(chóu róng mǎn miàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.