Word: 活色生香
Pinyin: huó sè shēng xiāng
Antonyms:

生動有趣

(shēng dòng yǒu qù)


枯燥無味

(kū zào wú wèi)


枯燥乏味

(kū zào fá wèi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.