Word: 有名無實
Pinyin: yǒu míng wú shí
Antonyms:

名不虛傳

(míng bù xū chuán)


名副其實

(míng fù qí shí)


實事求是

(shí shì qiú shì)


名實相副

(míng shí xiāng fù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.