Word: 拔山舉鼎
Pinyin: bá shān jǔ dǐng
Antonyms:

身強力壯

(shēn qiáng lì zhuàng)


弱不禁風

(ruò bù jīn fēng)


孔武有力

(kǒng wǔ yǒu lì)


弱不勝衣

(ruò bù shèng yī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.