Word: 慢慢悠悠
Pinyin: màn màn yōu yōu
Antonyms:

慢條斯理

(màn tiáo sī lǐ)


急急忙忙

(jí jí máng máng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.