Word: 悶悶不樂
Pinyin: mèn mèn bù lè
Antonyms:

悠然自得

(yōu rán zì dé)


怏怏不樂

(yàng yàng bù lè)


喜不自勝

(xǐ bù zì shèng)


喜形於色

(xǐ xíng yú sè)


心花怒放

(xīn huā nù fàng)


興高采烈

(xīng gāo cǎi liè)


手舞足蹈

(shǒu wǔ zú dǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.